سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نهاد مقام رهبری در دانشگاه علوم پزشکی  
معاونت دفتر  
1376/07/01 
1377/03/31 
اجرائی 
همکاری 
فصلنامه گلشن اندیشه  
سردبیر 
1376/01/01 
1378/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
ماهنامه پرسمان  
سردبیر 
1380/01/01 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
جامعه الزهرا (س)  
مدیر پژوهش  
1379/07/01 
1380/03/31 
علمی اجرائی  
همکاری 
کانون اندیشه جوان  
مدیر پژوهشی  
1383/01/01 
 
علمی اجرائی