نقش مدیران در زوال یک دولت
43 بازدید
محل نشر: آیینه رشد 3 سال1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی